Artikel 1 Definities
Onderstaande aanduidingen worden voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden als volgt gedefinieerd:
1-1 Klaver Verreiker Verhuur (KVV): de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden, gevestigd aan de Feart 26, 9247 CP, te Ureterp hierna: opdrachtnemer.
1-2 De wederpartij: de partij met wie opdrachtnemer één of meer overeenkomsten aangaat voor het verrichten van diensten en/of werkzaamheden door KVV.
1-3 De overeenkomst: de overeenkomst met opdrachtnemer ter zake het verrichten van (een) dienst(en) en/of een door de wederpartij aan KVV verstrekte opdracht voor het verrichten van werkzaamheden en/of het (ver)huren van materieel.
1-4 Materieel: materieel ten behoeve van horizontaal- en verticaal transport en de daarbij behorende gereedschappen, andere voertuigen en/of gereedschappen die door opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt c.q. aan wederpartij ter beschikking worden gesteld.
1-5 Horizontaal transport: het horizontaal verplaatsen van vrij hangende of geleide lasten dan wel personen met een werktuig, niet zijnde een personenlift.
1-6 Verticaal transport: het verticaal verplaatsen van vrij hangende of geleide lasten dan wel personen met een werktuig, niet zijnde een personenlift.
1-7 Prijs: de tussen partijen overeengekomen vergoeding voor de opdracht hetgeen kan zijn een vaste prijs voor de opdracht, dan wel een uur-, dag-, week- of maandtarief.

Artikel 2 Algemeen
2-1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven van KVV, alsmede op alle door KVV met de wederpartij gesloten en te sluiten overeenkomsten.
2-2 Uitsluitend deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en overeenkomsten, ongeacht een eventuele (eerdere) verwijzing van de wederpartij naar zijn eigen of andere algemene voorwaarden. Opdrachtnemer wijst uitdrukkelijk de door de wederpartij van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand.
2-3 Waar in deze Algemene Voorwaarden wordt verwezen naar het verrichten van diensten, wordt daaronder tevens verstaan het verhuren van materieel en werkzaamheden van welke aard dan ook.
2-4 Voor zover één of meer artikelen of onderdelen van deze artikelen van deze Algemene Voorwaarden nietig zouden blijken te zijn, blijven de overige artikelen en onderdelen van artikelen onverkort van kracht.
2-5 De eventuele (ver)nietig(baar)heid van een deel van de overeenkomst c.q. opdracht en/of deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst c.q. opdracht en/of deze Algemene Voorwaarden onverlet. In plaats van het (ver)nietig(d)e deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn indien zij de (ver)nietig(baar)heid gekend zouden hebben.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst
3-1 Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3-2 De wederpartij verbindt zich, behoudens uitdrukkelijke toestemming, deze bescheiden niet te kopiëren, aan derden ter hand te stellen of van de inhoud daarvan aan derden mededeling te doen. Opdrachtnemer behoudt zich alle uit hoofde van intellectuele eigendom bestaande rechten voor.
3-3 Indien opdrachtnemer door welke omstandigheid dan ook gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd de verrichte diensten c.q. de geleverde goederen afzonderlijk en tussentijds te factureren. De wederpartij is alsdan gehouden deze facturen te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
3-4 De werking van artikel 7:404 BW [over persoonlijke uitvoering van de opdracht] en artikel 7:407 lid 2 BW [over hoofdelijke aansprakelijkheid in geval van meerdere opdrachtnemers] wordt uitgesloten.

Artikel 4 Prijzen
4-1 Alle overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW en gebaseerd op de situatie zoals die geldt ten tijde van de werkopname voorafgaand aan de overeenkomst. Ingeval van een nadien ingetreden verhoging van één of meer kostprijsfactoren, zoals bijvoorbeeld, doch daartoe niet beperkt, inkoopprijzen, loonkosten, belastingen, sociale premies, vrachtkosten, verzekeringskosten, wijziging van wisselkoersen, energiekosten, huisvestingskosten, is opdrachtnemer gerechtigd de oorspronkelijke prijs dienovereenkomstig te verhogen, met dien verstande dat deze verhoging eerst van kracht wordt nadat opdrachtnemer de wederpartij schriftelijk van de verhoging in kennis heeft gesteld.
4-2 Alle overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op uitvoering door opdrachtnemer van de werkzaamheden tijdens normale werkuren en 8 uren per werkdag.

Artikel 5 Betaling
5-1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient de wederpartij de verschuldigde bedragen te voldoen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, ten kantore van opdrachtnemer of op een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de betreffende rekening. Bij niet tijdige betaling is de wederpartij van rechtswege in verzuim; ingebrekestelling door opdrachtnemer is derhalve niet vereist. Alle door opdrachtnemer gestelde betalingstermijnen zijn fatale termijnen.
5-2 Opdrachtnemer is altijd gerechtigd, ook na opdrachtbevestiging, (alsnog) aanvullende zekerheid, vooruitbetaling of contante betaling van de wederpartij te verlangen. De aanvullende zekerheidstelling, de voldoening van de factuur voor vooruitbetaling en/of de contante betaling dient te zijn gedaan, voordat levering of nakoming anderszins door opdrachtnemer heeft plaatsgevonden. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde op een door opdrachtnemer aangegeven bankrekening.
5-3 Indien de wederpartij één of meer van zijn (betalings)verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is de wederpartij een rente verschuldigd van 1,5 % per maand ingaande na verloop van de overeengekomen betaaltermijn, waarbij een gedeelte van een maand als één maand telt.
5-4 In de gevallen als omschreven in lid 3 van dit artikel is de wederpartij naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot volledige vergoeding van zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 20% van de hoofdsom met rente, met een minimum van € 300,–.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
6.1. KVV sluit haar aansprakelijkheid uit voor alle schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals bedrijfs-, gevolg- of vertragingsschade, behoudens aansprakelijkheid die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer.
6-2 Indien en voorzover in weerwil van het vorige lid van dit artikel nog enige aansprakelijkheid op opdrachtnemer mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, dan is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot het bedrag waarvoor opdrachtnemer is verzekerd.
6-3 De wederpartij vrijwaart KVV voor schadeaanspraken van derden.

Artikel 7 Overmacht & Eigendomsvoorbehoud
7-1 Overmacht: KVV is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien opdrachtnemer daartoe gehinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan de schuld van opdrachtnemer (waaronder begrepen niet of niet tijdige levering aan opdrachtnemer door haar toeleveranciers), noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van opdrachtnemer komt.
7-2 Overmacht: Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen, zoals bijvoorbeeld doch daartoe niet beperkt: werkstaking, praktische onmogelijkheid of ernstige bezwaarlijkheid van vervoer van het onder de overeenkomst c.q. opdracht begrepen materieel, het in gebreke zijn c.q. blijven van leveranciers van opdrachtnemer, calamiteiten bij KVV zoals brand, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, werkstaking, verkeersbelemmeringen en belemmerende weersomstandigheden.
7-3 Overmacht: Opdrachtnemer is in geval van blijvende overmacht gerechtigd de overeenkomst met de wederpartij buitengerechtelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring. In geval van tijdelijke overmacht is opdrachtnemer gerechtigd de termijnen van de overeenkomst met de wederpartij te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke overmacht geldt.
7-4 Eigendomsvoorbehoud: KVV behoudt de eigendom van alle aan de wederpartij geleverde goederen zolang de wederpartij niet aan al zijn (betalings)verplichtingen jegens opdrachtnemer heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen uit hoofde van de levering van goederen, door opdrachtnemer al dan niet door inschakeling van derden verrichte of te verrichten werkzaamheden of te verlenen diensten, alsmede vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming door de wederpartij van zodanige verbintenissen als hiervoor omschreven, onder dit laatste begrepen vorderingen ter zake van boete, rente en kosten.
7-5 Eigendomsvoorbehoud: De wederpartij is voor volledige betaling van de door opdrachtnemer geleverde goederen niet gerechtigd daarop zekerheidsrechten en/of gebruiksrechten te vestigen ten gunste van derden.
7-6 Eigendomsvoorbehoud: Voor het geval aan een derde te goeder trouw rechtsgeldige overdracht heeft plaatsgevonden van door opdrachtnemer geleverde door de wederpartij niet of niet volledig betaalde goederen en deze derde de op zijn beurt aan de wederpartij verschuldigde koopsom nog niet heeft voldaan, verbindt de wederpartij zich nu reeds voor alsdan een bezitloos pandrecht voor te behouden en zo mogelijk ook te vestigen ten gunste van KVV.
7-7 Eigendomsvoorbehoud: Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd de goederen die zich onder de wederpartij (of derden) bevinden, maar in eigendom aan KVV toebehoren, onder zich te nemen, zodra opdrachtnemer in redelijkheid kan aannemen dat er reële kans bestaat dat de wederpartij niet of niet tijdig aan zijn verplichtingen zal voldoen. De wederpartij verplicht zich om de nog niet betaalde goederen op het eerste verzoek aan opdrachtnemer ter beschikking te stellen en verleent reeds nu machtiging aan de door opdrachtnemer aan te wijzen personen om alsdan de ruimte te betreden waarin de goederen zich bevinden en de goederen onder zich te nemen.
7-8 Eigendomsvoorbehoud: Bij vermenging, verwerking of opname in andere goederen verkrijgt opdrachtnemer te allen tijde mede-eigendom, naar rato van de waarde van de door opdrachtnemer afgeleverde goederen, een en ander totdat de wederpartij de prijs volledig heeft voldaan.

Artikel 8 Algemene verplichting van de wederpartij ten aanzien van de plaats van de werkzaamheden
8-1 De wederpartij draagt er (preventief) zorg voor dat de terreinen goed zijn te bereiken en te berijden.
8-2 Indien blijkt dat de terreinen niet goed te bereiken of te berijden zijn, heeft opdrachtnemer het recht de bedongen prijs of het bedongen tarief te verhogen met de als gevolg daarvan gemaakte meerkosten.
8-3 Indien KVV met de wederpartij is overeengekomen, de voorwerpen te monteren op de plaats van opstelling, dan blijven alle graaf-, funderings- , breek-, hak-, metsel-, stukadoors-, beton-, smids-, schilders-, loodgieters- , en dergelijke werkzaamheden, alsmede straat-, riolerings-, en steigerwerk voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
8-4 Indien de wederpartij één of meerdere werkzaamheden als omschreven in lid 3 van dit artikel zelf verricht of laat verrichten door derden, dan is hij tegenover opdrachtnemer voor de juiste uitvoering daarvan aansprakelijk en tevens voor eventuele schade, welke opdrachtnemer en/of haar personeel dientengevolge mocht lijden.
8-5 De wederpartij draagt er zorg voor, dat het personeel van KVV, zodra zij op de plaats van de opdracht aankomen, hun werkzaamheden kunnen aanvangen onder meer door goede toegangswegen voor het transport en door het beschikbaar stellen van een afsluitbare opbergruimte voor materiaal, gereedschap en kleding, alsmede van toiletten voor het montagepersoneel één en ander ten genoegen van opdrachtnemer.
8-6 De wederpartij zorgt voor tijdige terbeschikkingstelling van alle nodige hulpwerklieden, hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmateriaal, water, energie, verwarming en verlichting, alles voor eigen rekening en risico.
8-7 Omstandigheden, welke de werkzaamheden, buiten de schuld van opdrachtnemer belemmeren of de duur daarvan verlengen, geven KVV het recht de voor haar daaruit voortvloeiende kosten extra aan de wederpartij in rekening te brengen.
8-8 De wederpartij draagt er zorg voor dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren, tijdig en met de juiste inhoud verkregen zijn, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
8-9 De wederpartij draagt er zorg voor dat de door opdrachtnemer te verplaatsen objecten verzekerd zijn, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
8-10 De te hijsen last is niet verzekerd.
8-11 Een hijs- en transportverzekering is geheel voor rekening van de wederpartij tenzij anders is overeengekomen. De wederpartij dient hiervoor zorg te dragen met afstand van verhaal tegenover opdrachtnemer, aan haar gelieerde ondernemingen en door haar in te schakelen derden.

Artikel 9 Annulering, schorsing, vertraging, ontbinding en opzegging
9-1 Indien de wederpartij de overeenkomst wenst te annuleren, is opdrachtnemer onverminderd haar recht op nakoming gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, waarbij KVV het recht heeft aan de wederpartij 15% van de overeengekomen prijs exclusief BTW als schadevergoeding in rekening te brengen.
9-2 KVV heeft het recht om – naast de overige aan haar toekomende rechten – de overeenkomst met de wederpartij te allen tijde zonder nadere ingebrekestelling en rechtelijke tussenkomst en zonder schadeplichtigheid jegens de wederpartij door middel van een schriftelijke mededeling aan de wederpartij op te schorten en/of te ontbinden indien de wederpartij één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, niet in staat is te voldoen aan zijn opeisbare schulden of zijn opeisbare schulden onbetaald laat, insolvent wordt, indien het faillissement van/of door de wederpartij is aangevraagd of uitgesproken, indien surseance van betaling is aangevraagd of verleend, indien de wederpartij zijn bedrijf staakt, geheel of gedeeltelijk liquideert en/of beslag onder de wederpartij wordt gelegd dat niet binnen dertig (30) dagen na datum beslaglegging zal zijn opgeheven.
9-3 Indien één der in lid 2 van dit artikel omschreven situaties zich voordoet, dan rust op de wederpartij de plicht opdrachtnemer daarvan onverwijld in kennis te stellen en zijn alle vorderingen van opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar.
9-4 De wederpartij is bevoegd de werkzaamheden te schorsen. Hij is verplicht dit schriftelijk en onder vermelding van de gronden mee te delen en met bekwame spoed met KVV in overleg te treden omtrent de gevolgen.
9-5 Indien opdrachtnemer ten gevolge van de schorsing gepaste voorzieningen of maatregelen moet treffen, heeft hij recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding krachtens artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden.
9-6 Worden de werkzaamheden of enig deel daarvan geschorst of vertraagd en is dit opdrachtnemer niet toe te rekenen, dan is de wederpartij verplicht om, berekend naar de stand van de werkzaamheden, aan opdrachtnemer alle verrichte werkzaamheden te vergoeden, alsmede alle redelijkerwijs gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die opdrachtnemer is aangegaan met het oog op de verdere vervulling van de overeenkomst, berekend vanaf het moment van het intreden van de schorsing of vertraging.
9-7 Als de werkzaamheden gedurende meer dan twee maanden zijn geschorst of vertraagd, is KVV bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
9-8 Indien de wederpartij surseance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement is verklaard of in de nakoming van de overeenkomst is tekortgeschoten, is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
9-9 In de gevallen als omschreven in de leden 5 tot en met 8 van dit artikel is de wederpartij verplicht om de vaste prijs die in de overeenkomst is vastgelegd te betalen, verminderd met de besparingen die voor opdrachtnemer uit de schorsing, vertraging of de opzegging voortvloeien.
9-10 De wederpartij is tevens verplicht de schade die opdrachtnemer lijdt te vergoeden onverminderd de gehoudenheid van KVV die schade zoveel mogelijk te beperken, tenzij de schade het gevolg is van een tekortkoming die de wederpartij niet kan worden toegerekend.

Artikel 10 Toepasselijk recht en geschillen
10-1 Op alle overeenkomsten met KVV waarvan deze Algemene Voorwaarden deel uitmaken, alsmede op alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10-2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de in het vorige lid omschreven overeenkomsten, waaronder begrepen de uitvoering van zulke overeenkomsten ongeacht, of één, of beide partijen een geschil aanwezig acht, zullen, indien deze behoren tot de bevoegdheid van de Rechtbank.

Artikel 11 Uitbesteding werk aan derden
De wederpartij machtigt KVV om de opdracht door een door haar aan te wijzen derde, op een door haar gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 12 Slotbepaling
Voor wat betreft de inhoud, uitleg en betekenis van de onderhavige Algemene Voorwaarden strekken uitsluitend de Algemene Voorwaarden zoals opgesteld in de Nederlandse taal tot bewijs van hetgeen tussen partijen op grond van de Algemene Voorwaarden geldt. Op diens verzoek krijgt de wederpartij een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden in de Nederlandse taal toegestuurd

 

SAMENWERKEN?

Bent u opzoek naar een roterende verreiker met machinist?
Neem dan contact op of vraag een offerte aan.